Úprava zemín hydraulickým spojivom

Úprava zemín hydraulickým spojivom

Úprava zemín sa vykonáva tak, aby výsledné charakteristiky vyhovovali ich účelu použitia. Úpravu zemín zabezpečujeme buď zlepšovaním alebo stabilizáciou hydraulickým spojivom. Technológie zlepšovania a stabilizácie zemín spojivom sa používajú pri zhotovovaní podloží násypov, zemných plání, aktívnych zón, vrstiev násypu vozoviek a ochranných vrstiev vozoviek.

Zlepšovanie spočíva v redukcii vlhkosti a úprave plasticity, čím sa dosiahne požadovaná spracovateľnosť a zhutniteľnosť zeminy. Realizuje sa v hrúbke 10 až 50 cm. Stabilizácia zemín sa využíva za účelom zvýšenia ich mechanických vlastností. Ako spojivo sa používa vápno, cement alebo ich kombinácia. Stabilizáciu zemín realizujeme zemnou frézou Caterpillar RM 500.

Kontaktný formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Materská spoločnosť:

Dcérske spoločnosti: