Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ: VHS-Asfalty, s.r.o., Priemyselná 6, 821 09 Bratislava

Kontaktné údaje: JUDr. Alena Chomová, gdprzo@vhs-asfalty.sk, +421 41 325 4213

Práva dotknutých osôb

Dotknuté osoby pri spracúvaní ich osobných údajov majú v zmysle nariadenia EPaR č. 95/46/ES nasledovné práva voči prevádzkovateľovi:

  • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby
  • právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby, ak sa domnieva, že prevádzkovateľ spracúva nesprávne osobné údaje
  • právo na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby (tzv. právo na zabudnutie)
  • právo namietať spracúvanie osobných údajov
  • právo na prenosnosť osobných údajov
  • právo na obmedzenie spracúvania

Účel, právny základ a doba uchovávania osobných údajov sú uvedené v dokumente Ochrana osobných údajov (*.pdf).

Údaje z dokumentácie o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ poskytne na požiadanie.

Kontaktný formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Materská spoločnosť:

Dcérske spoločnosti: